| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

31/1/2018: hạn chót để trao phiếu báo lương 1099-MISC cho nhân viên, tường trình đến Sở Thuế Vụ và Sở An Sinh Xã Hội

Posted on | December 15, 2017 | No Comments

Phiếu báo lương 1099-MISC là loại phiếu báo lương khá đa dạng, và được dùng cho đa số người làm công độc lập (independent contractor), như cá nhân làm việc tại các cơ sở dịch vụ sắc đẹp, nhân viên làm hợp đồng trong lãnh vực xây dựng, tiền thuê mướn, tiền trả cho luật sư … Cho mùa thuế lợi tức 2017, phiếu báo lương 1099-Misc phải được trao cho người làm công trễ nhất là ngày 31/1/2018.

Một số qui định cho phiếu báo lương 1099-MISC trong mùa thuế 2017 bao gồm:

— Số tiền chi trả cho nhân viên phải ít nhất là $600 mỹ kim trở lên mới cần khai trong 1099-MISC.

— Liệt kê đầy đủ tên, địa chỉ/cơ sở thương mại của người trả tiền (PAYER), cùng số Tax ID / ITIN hay số An Sinh Xã Hội.

— Liệt kê đầy đủ tên, địa chỉ/cơ sở thương mại của người nhận tiền (RECIPIENT), cùng số Tax ID / ITIN hay số An Sinh Xã Hội.

— Phải trao 1099-MISC cho nhân viên trễ nhất là ngày 31/1/2018 (bảng Copy B và Copy 2), và tường trình đến Sở Thuế Vụ bảng Copy A, trễ nhất là ngày 28/2/2018 (nộp bằng thư) hoặc 31/3/2018 (nộp bằng điện tử)

— Tường trình tổng cộng số tiền đã chi trả cho nhân viên / người làm công trong khoảng thời gian từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.

Muốn tìm hiểu thêm chi tiết về phiếu báo lương 1099-MISC, xin mời vào trang web của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) tại: www.irs.gov

Share

Comments

Comments are closed.