| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Utah: gần 700,000 cư dân có giấy phép mang súng

Posted on | December 6, 2017 | No Comments

Image result for utah concealed permitTheo thống kê mới nhất do Utah Department of Public Safety, nơi cung cấp giấy phép mang súng, thì cứ 1 trong 5 cư dân Utah là có giấy phép mang súng hợp pháp, chính xác là 698,920 cư dân, tính đến cuối tháng 11/2017. Có khoảng 67% số bằng mang súng được cấp là cho cư dân ngoài Utah.

Giấy phép mang súng cấp từ tiểu bang Utah được công nhận tại 35 tiểu bang.Image result for utah concealed permit

Share

Comments

Leave a Reply