| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Thiết kế tương lai của laptop

Posted on | December 2, 2017 | No Comments

Dù còn là laptop “rolltop” ý tưởng, nhưng “Rolltop” này sẽ là thiết kế tương lai đa hợp chức năng của laptop, truyền hình, bản vẽ … và đặc biệt là rất gọn nhẹ khi mang đi.

Share

Comments

Leave a Reply