| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Thông báo với Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ khi đã trở thành công dân

Posted on | November 24, 2017 | No Comments

 Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ (U.S. Social Security Administration – SSA) đòi hỏi các di dân, sau khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, cần thông báo và cập nhập thông tin với SSA.

Social Security Administration có trách vụ như là “central database”, lưu giữ các thông tin liên quan đến cư dân Hoa Kỳ. Việc thông báo với SSA sau khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, không những là bắt buộc, mà còn có lợi cho chúng ta.

Sau khi SSA được biết di dân đã là công dân Hoa Kỳ chính thức, thông tin sẽ được chia sẻ với tất cả các cơ quan chính quyền liên quan, giúp chúng ta thuận lợi hơn trong việc ghi danh xin các trợ cấp của chính phủ tiểu bang và liên bang, tiền hưu, trong việc mượn nợ, xin tiền học … Đây là điều cần thiết.

Để cập nhập và thông báo với Sở An Sinh Xã Hội khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, mời đồng hương đến văn phòng SSA tại địa phương, (tìm văn phòng SSA tại địa phương: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp).

Khi đến mang theo:

– Bằng công dân Hoa Kỳ (U.S. Citizenship Certificate).
– Thẻ Social hiện có.
– Khai sanh (nếu có), hoặc ID.

Sở An Sinh Xã Hội không cho phép cập nhập thông tin quốc tịch qua mạng internet hay điện thoại.

Share

Comments

Comments are closed.