| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Tin di trú: Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) kéo dài thêm thời gian xét duyệt hồ sơ

Posted on | September 8, 2017 | Comments Off on Tin di trú: Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) kéo dài thêm thời gian xét duyệt hồ sơ

Image result for visa bulletin updateNational Visa Center (NVC) ra lịch cấp Visa cho các diện bảo lãnh, kéo dài thêm thời gian xét duyệt và cấp Visa cư trú, với thời gian mới dưới đây, đặc biệt cho diện anh chị em, nay thời gian xét duyệt mới là khoảng 15 năm.

— Diện F1 (con độc thân của công dân Hoa Kỳ): 6 năm 4 tháng
— Diện F2A (vợ và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân): 2 năm
— Diện F2B (con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân: 7 năm
— Diện F3 (con có gia đình của công dân Hoa Kỳ): 11 năm 5 tháng
— Diện F4 (anh chị em của công dân Hoa Kỳ): 15 năm 6 tháng

Thời gian xét duyệt cho công dân Hoa Kỳ bảo lãnh diện vợ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, và cha mẹ vẫn không thay đổi.

Share

Comments

Comments are closed.