| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Hiểu về Obamacare

Posted on | October 15, 2013 | No Comments

(Tầm Nhìn) Chương trình bảo hiểm sức khỏe Affordable Care ACT, còn gọi nôm na là Obamacare, bắt đầu nhận ghi danh từ 1/10/2013 – 31/3/2014, trên trang mạng duy nhất www.healthcare.gov

— Obamacare chỉ áp dụng cho người chưa có bảo hiểm sức khỏe. Nếu bạn đang có bảo hiểm từ nơi làm việc, đang có bảo hiểm Medicare hay Medicaid, thì không cần lưu tâm đến Obamacare.

1/10/2013: BẮT ĐẦU GHI DANH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE
TRANG WEB THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE MỚI BẰNG VIỆT NGỮ
UTAH: LƯỢC ĐIỂM CÁC KHOẢNG TIỀN CƯ DÂN SẼ TRẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM OBAMACARE

— Obamacare vẫn yêu cầu bệnh nhân trả “co-pay” và “deductible” như các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác.

— Obamacare bao gồm 4 loại chương trình: Bronze, Silver, Gold, và Platinum. Chương trình Bronze là rẻ nhất, bù lại, khi đi thăm khám hay điều trị y tế, phải trả tiền “deductible” nhiều nhất.

— Trung bình, mỗi cá nhân tham gia bảo hiểm Obamacare chi trả khoảng $100/tháng.

— Cá nhân có lợi tức dưới $28,000/năm sẽ được chính phủ trợ giúp bằng cách hoàn trả chi phí Obamacare gần như 100% thông qua việc khai thuế hằng năm.

— Cá nhân có lợi tức dưới $46,000/năm sẽ được chính phủ trợ giúp bằng cách hoàn trả chi phí Obamacare từ 40% – 80% thông qua việc khai thuế hằng năm.

— Gia đình (4 người) có lợi tức dưới $95,000/năm sẽ được chính phủ trợ giúp bằng cách hoàn trả chi phí Obamacare từ 40% – 80% thông qua việc khai thuế hằng năm.

Tầm Nhìn

Share

Comments

Leave a Reply