| tầm nhìn | www.tamnhin.us | vision + knowledge

Trang web thông tin chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về chương trình bảo hiểm sức khỏe mới bằng Việt Ngữ

Posted on | September 26, 2013 | No Comments

(www.healthcare.gov) Kể từ ngày 1 tháng 10, 2013, quý vị có thể làm đơn và ghi danh tham gia bảo hiểm sức khỏe thông qua Health Insurance Marketplace tại www.healthcare.gov. Bảo hiểm sức khỏe bắt đầu ngay từ ngày 1 tháng 1, 2014, và thời gian ghi danh kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2014.

Quý vị có quyền nhận sự giúp đỡ và thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên bằng tiếng Việt về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe mới, thuộc Affordable Care Act, xin gọi số 1-800-318-2596.

Giá Trị của Bảo Hiểm Sức Khỏe | Thông tin về Health Insurance Marketplace | Thông tin về SHOP Marketplace | Quý vị cần bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền? | Quý vị cần bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền? | Những Ngày Quan Trọng đối với Health Insurance Marketplace | Lựa Chọn Tốt Hơn. Sức Khỏe Tốt Hơn. Health Insurance Marketplace | Những Điểm Cần Cân Nhắc Khi ChọnChương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe | Những Điểm Cần Cân Nhắc Khi Chọn Một Chương Trình cho Doanh Nghiệp của Quý Vị | Sẵn Sàng Ghi Danh trong Marketplace

Thông qua Marketplace, quý vị có thể làm đơn, so sánh sánh tất cả lựa chọn của quý vị, và tìm hiểu xem quý vị có thể được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận được bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp hay không. Khi quý vị đã sẵn sàng ghi danh, quý vị sẽ quyết định cách thức nộp phí bảo hiểm hoặc nhận được sự giúp đỡ đăng ký Medicaid hoặc CHIP nếu quý vị đủ điều kiện.

Share

Comments

Leave a Reply